Để đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng, phải chủ động phòng và diệt mối hại cây trồng trong vườn ươm và trong sản xuất. Thức ăn của loài mối chủ yếu là thực vật như gỗ… hoặc các vật liệu được làm từ xenluylo như giấy, vải, len dạ. Khi nguồn thức ăn […] > View article